Õppe- ja kasvatustegevus

"Elada võib kahte moodi: üks on nõndaviisi, justkui poleks miski ime; teine on nii, et kõik meid ümbritsev on imeline."
Albert Einstein

2022/23 õppeaasta

Teema: OLEN IKKA VIRK JA KRAPS, TERVE TORI LASTEAIA LAPS!

         Eesmärgid: 

 • Laps areneb füüsiliselt, vaimselt ning sotsiaalselt ning läbi selle kujuneb tal arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
 • Soodustada laste liikumisaktiivsust läbi mitmekülgsete tegevuste (tervist edendava keskkonna arendamine, jalutuskäigud, matkad, õuesõpe).

 

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse arengut nii, et ta tuleb toime iseendaga, käitub eetiliselt ümbritsevas keskkonnas ning tahab ja suudab koolis õppima hakata.

Õppe-ja kasvatustöö päevik on interaktiivne (ELIIS-i keskkonnas).

Vastavalt Tori Lasteaia õppekavale on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks - lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

 • lapse loovuse toetamine;

 • mängu kaudu õppimine;

 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

 • üldõpetusliku tööviisi arendamine;

 • kodu ja lasteasutuse koostöö;

 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad kell 9.00. Muusika- ja liikumistegevuste algused on fikseeritud rühma tegevuskavas, ülejäänud tegevusi alustab õpetaja vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele õppekavas ettenähtud mahus nii rühmatoas, õues, pargis, metsas jne.

Muusikaõpetaja viib läbi ühele rühmale nädalas 2 õppe- ja kasvatustegevust. Liikumisõpetaja viib läbi ühele rühmale nädalas 2 õppe- ja kasvatustegevust, võimaluse korral õues.

Laste arengu toetamisel, jälgimisel ja hindamisel on rühmaõpetajatele toeks logopeed/eripedagoog.

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.

6.30 – 8.30 Hommikune laste vastuvõtt, vaba mäng
8.45 Hommikusöök
9.15 – 11.00 Õppe- ja kasvatustegevused
11.00 – 12.15 Mängimine, õuesolek
12.15 – 13.00 Lõunasöök, valmistumine lõunauinakuks
13.00 – 15.00 Lõunauinak
15.00 – 15.30 Äratus, laste riietamine, vaba mäng
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00 Vaba mäng ja koju minek
18.30 Lasteaia sulgemine