Põhiväärtused ja eripära

Tori Lasteaed on Tori Vallas tegutsev haridusasutus, mis loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks.

Tori Lasteaia visioon:

Tori Lasteaed on kaasaegselt renoveeritud, professionaalse personali ja hea mainega asutus, kus:

· õppe- ja kasvatusprotsessis lähtutakse lapse heaolust, soovidest ja võimetest ning toetutakse printsiibile: lihtsamalt keerulisemale, tuntult tundmatule ja lähemalt kaugemale;

· on loodud turvaline õpi-, mängu- ja kasvukeskkond lapse igakülgseks arenguks;

· arvestatakse lapse individuaalsust;

· pööratakse tähelepanu tervise edendamisele;

· kaasatakse ja nõustatakse lapsevanemaid.

Tori Lasteaia missioon:

Tori Lasteaed on peret toetav, alushariduse omandamist võimaldav ning meie kultuuri väärtustav lasteasutus.

Väärtused:

Turvalisus, positiivsus, ausus, lugupidamine.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 30.11.2023.