Õppetöö korraldus

Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse arengut nii, et ta tuleb toime iseendaga, käitub eetiliselt ümbritsevas keskkonnas ning tahab ja suudab koolis õppima hakata.

Õppe-ja kasvatustöö päevik on interaktiivne ELIISlink opens on new pageELIIS">

Vastavalt Tori Lasteaia õppekavale on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks - lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

  • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

  • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

  • lapse loovuse toetamine;

  • mängu kaudu õppimine;

  • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

  • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

  • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

  • üldõpetusliku tööviisi arendamine;

  • kodu ja lasteasutuse koostöö;

  • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust ning lapse huve.

Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad kell 9:15. Muusika- ja liikumistegevuste algused on fikseeritud rühma tegevuskavas, ülejäänud tegevusi alustab õpetaja vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele õppekavas ettenähtud mahus nii rühmatoas, õues, pargis, metsas jne.

Muusikaõpetaja viib läbi ühele rühmale nädalas 2 õppe- ja kasvatustegevust. Liikumisõpetaja viib läbi ühele rühmale nädalas 2 õppe- ja kasvatustegevust, võimaluse korral õues.

Laste arengu toetamisel, jälgimisel ja hindamisel on rühmaõpetajatele toeks logopeed/eripedagoog.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 30.11.2023.